XML: cправочные таблицы
© 2001 Ryzhenkov V.V. Last updated 29.04.2002